TwitterFacebookYoutubeRSS

Normativa relacionada amb l’acampada a Sant Joan de les Abadesses

Com cada estiu, la Regidoria de Joventut ha registrat un augment de les demandes d’acampar al municipi i aprofita aquest fet per recordar la normativa relacionada amb l’acampada al municipi.Sant Joan de les Abadesses té una ordenança (número 10) que regula l’ús i gaudi del medi natural al municipi per tal de protegir-ne el paisatge natural d’acord amb les seves competències municipals.

Aquesta ordenança prohibeix l’acampada lliure en tot el terme municipal, i l’acampada controlada s’autoritza únicament en paratge de Sant Antoni, en la zona que podeu veure en el plànol adjunt. Aquesta acampada controlada es pot fer amb un màxim de sis tendes d’una capacitat per a sis persones i una permanència no superior a quatre dies. És imprescindible comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament amb una antelació prèvia de quinze dies a l’inici de l’activitat amb el nombre de persones que realitzaran l’acampada, el lloc, els dies d’estada previstos i l’adreça, telèfon o altres medis de comunicació de l’entitat, persona o persones que cal avisar en cas de sorgir qualsevol incidència durant l’activitat.

Els campaments juvenils, entesos com l’activitat d’acampada de joves, en la definició que en fa l’article 9 del Decret 295/1993, de 24 de novembre, precisen la notificació prèvia a la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Els organitzadors del campament juvenil hauran de justificar en qualsevol moment i a requeriment dels agents haver efectuat aquelles notificacions prèvies i tenir concertada i en vigor pòlissa d’assegurances en la forma i quantia exigides per les normes d’activitats infantils i juvenils.

Els paratges, espais i instal·lacions que s’utilitzin en aquesta acampada hauran de quedar nets de qualsevol residu o deixalla. Els residus i deixalles assimilables s’han de dipositar als contenidors municipals de recollida d’escombraries i deixalles, paper i cartró, vidres,... Els residus domèstics o assimilables com els olis, productes de neteja, restes de reparacions,… es recolliran i es dipositaran a la deixalleria comarcal o deixalleries mòbils.

Les sancions per no complir els punts de l’ordenança poden anar de la suspensió immediata de l’activitat i la llicència, permís o autorització municipal, fins a multes d’entre 300 i 6.000 euros depenent de la infracció. L’ordenança completa es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Joan:

AJUNTAMENT > SEU ELECTRÒNICA > NORMATIVA MUNICIPAL 

stantonimapaPlànol amb el camí d'accés a la zona d'acampada des del centre de Sant Joan de les Abadesses

 

0
0
0
s2sdefault