TwitterFacebookYoutubeRSS

Informació per realitzar tràmits presencials

Dades generals Documentació necessària 

 

Dades generals:

Descripció

Tots els tràmits que es realitzen online es poden tramitar també presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Oficina d’Atenció al Ciutadà

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Telèfon: 972720100 | Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per consultar les especificacions de cada tràmit, recomanem contactar amb l'àrea de l'Ajuntament que el gestiona. Consulta el Directori de serveis municipals.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Quan?

En horari d'atenció al públic.

Horaris:

De dilluns a divendres:

  • de 8.00 a 15.00 hores i de 16.30 a 19.00 hores

Import:

En funció de cada tràmit a realitzar cal consultar les ordenances fiscals que regulen les taxes.

 

Puja amunt


Documentació necessària:

 • Sol·licitud. Cada tràmit pot tenir un model de instància diferent. Cal que accediu al tràmit electrònic, OMPLIR LA SOL·LICITUD AMB LES VOSTRES DADES sense registrar-se (No cal certificat digital) i prémer el botó "VERSIÓ IMPRIMIBLE" que apareix en el tràmit electrònic que és com aquest:
 • Documentació complementària que considereu pertinent.

 

Puja amunt

 

0
0
1
s2smodern
Comparteix Sant Joan

Inscripció al Registre d'animals de companyia

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmits permet sol.licitar la inscripció d’un animal de companyia (gos, gat o fura) en el Cens Municipal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per part del seu propietari/a o posseïdor/a.


Qui ho pot demanar?
 Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que resideixin en el municipi de Sant Joan de les Abadesses.
Quan ?

En el termini de 3 mesos posterior al naixement o a l'adquisició de l'animal.

Import: 

 L´establert a l'Ordenança fiscal de la taxa pel servei de control sanitari i registre censal d'animals de companyia

 

 

Termini de tramitació:

 Immediat.

 

Efectes del silenci administratiu:

 El silenci administratiu serà positiu (l'animal quedarà censat).

 

Puja amunt


 

 Documentació necessària:

 • Imprès de sol·licitud. Podeu descarregar-lo a l'apartat TRAMITACIÓ.
 • DNI del propietari o posseïdor.
 • Carnet de salut de l’animal.

 

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

Puja amunt


 Tramitació:

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt

 

0
0
1
s2smodern

Alta d'una entitat en el Registre Municipal d'entitats


REGISTRE MUNICIPAL D´ENTITATS

El Registre Municipal d'Entitats té per objecte permetre a l'Ajuntament el coneixement de les entitats existents, els seus objectius i la seva representativitat, amb la finalitat de dur a terme una política municipal adequada de foment del teixit associatiu de la vila.

En ell s'inscriuen les dades de les entitats del municipi. Seran considerades entitats, susceptibles de ser-hi inscrites, aquelles que tinguin com a objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi, que tinguin seu a Sant Joan de les Abadesses, que no tinguin ànim de lucre i que estiguin legalment constituïdes.

L'Ajuntament només reconeixerà drets a aquelles entitats que hagin estat degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats destinat a aquest efecte i que mantinguin degudament actualitzades les seves dades.

En el Registre Municipal d'Entitats hi constaran les dades següents:

 • Nom de l'entitat
 • Estatuts
 • CIF
 • Número d'inscripció en el Registre Municipal, Registre General corresponent i/o altres registres
 • Dades de les persones que ocupin càrrecs directius, amb la data de la seva elecció
 • Seu social de l'associació
 • Programa d'activitats i pressupost anual
 • Certificació del nombre de socis que formen l'associació
 • La sol·licitud d'inscripció es realitzarà mitjançant una instància a la qual s'adjuntarà la documentació que s'assenyala en el tràmit corresponent i s'haurà de presentar en el Registre General de l'Ajuntament. L'Ajuntament notificarà a l'entitat la seva inscripció, la denegació o el requeriment de documentació que hi manqui. Un cop inscrita, es considerarà donada d'alta a tots els efectes.

Per a més informació i/o assessorament, us podeu adreçar al Centre Cívic de Sant Joan de les Abadesses.


 

Alta d'una entitat en el Registre Municipal d'entitats

 

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit té per objecte donar d'alta una entitat sense ànim de lucre que estigui constituïda legalment al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses.

Requisits
La pot fer el president/a o la persona delegada membre de la Junta Directiva. 
 
Beneficiaris

Les entitats sense ànim de lucre inscrites en un registre superior públic (Generalitat o Estat), que tinguin el domicili i realitzin activitats a Sant Joan de les Abadesses. La representació la té el president/a de l'entitat o una persona membre de la Junta Directiva, contra certificat de la composició de la Junta.  

Import 

Tràmit gratuït. 

Termini de tramitació 

Immediat.

Termini de validesa

Indefinit, sempre que l'entitat comuniqui les modificacions de les dades en el Registre i en el Registre General corresponent.


Procediment:
 • Presentació d'instància sol·licitant l'alta en el Registre d'Entitats, adjuntant-hi la documentació següent:
  • Fotocòpia dels Estatuts de l'entitat
  • Fotocòpia del CIF de l'entitat
  • Certificat de l'òrgan de govern, emès pel secretari, amb el vistiplau del president, on constin la data, el lloc de l'elecció i la totalitat de les persones que el formen, amb indicació del seu càrrec, nom complet, adreça completa, telèfon i DNI (acta fundacional).
  • Resolució d'inscripció en el Registre General corresponent.
  • Dades de les persones que ocupin càrrecs directius, amb la data de la seva elecció
  • Seu social de l'associació i altres dades com: telèfon, fax, adreça electrònica, pàgina web, etc.
  • Programa d'activitats i pressupost anual
  • Certificació del nombre de socis que formen l'associació
Resolució

És d'1 mes per a resolució negativa, positiva o petició de documentació. El silenci administratiu significa inscripció amb caràcter general de l'entitat.


Quan:
Es pot demanar durant tot l'any
Observacions:

Les dades de les entitats registrades en el Registre d'Entitats de Sant Joan de les Abadesses hauran de ser actualitzades permanentment i modificar-se quan calgui.
Cada any les entitats registrades hauran de presentar la següent documentació:

 • Pla d'activitats o projecte, el pressupost general i el certificat de persones associades per tal que la entitats tingui actualitzada la informació referent al seu funcionament i treball.

La no presentació pot implicar resposta negativa a la sol·licitud d'accés a recursos municipals com les subvencions o els equipaments públics.

 

 Puja amunt


 

 Documentació necessària:

 • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat TRAMITACIÓ. 
 • Estatuts de l'entitat o associació
 • Còpia del NIF de l'entitat
 • Còpia de l'escrit on figura el número de registre de l´entitat o associació al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 •  No hi ha lleis associades a aquest procediment.

Puja amunt


 Tramitació:

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt

 

0
0
1
s2smodern

Sol·licitud de devolució de garanties o avals

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet sol·licitar la devolució de la garantía presentada al concurs com a licitador en un procediment de contractació.
Les garanties es poden presentar en diferents formats:
. Dipòsit en metàl·lic.
. Aval bancari o de crèdit i caució.
Segons si són provisionals o definitives el procediment a seguir pel seu retorn és diferent:

Garantia provisional: cal adreçar-se al departament de comptabilitat amb la carta de pagament i els serà retornat al moment l’aval o dipòsit.
També es pot sol·licitar per correu i se’ls enviarà l’aval per carta certificada amb acús de rebut, o es farà una transferència bancària en cas d’un dipòsit en efectiu al compte que l’interessat determini.

Garantia definitiva: cal presentar una instància sol·licitant la devolució.
El departament responsable de l’obra o el servei licitat farà un informe al respecte. Si l’informe és favorable, es retornarà la garantia mitjançant acord de la junta de govern local.
Una vegada acordat per la JGL la devolució, l’interessat pot adreçar-se al departament de comptabilitat o demanar que es faci la devolució per correu, si és un aval, o mitjançant transferència bancària, si és un dipòsit.
 
Qui ho pot demanar?
       La persona física o jurídica que la va presentar..
 
Quan?

Tot l'any.

Import: 

         Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

          Garantia provisional : immediat
          Garantia definitiva: a determinar

Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt


 

 Documentació necessària:

 • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
 • Carta de pagament de l’ingrés de la garantia
 • Si és persona física: DNI
 • Si és persona jurídica: Escriptura de constitució de la societat.
 • DNI de l’apoderat.
  Autorització de l’apoderat, en cas que vingui algú en representació.

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre de 1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Puja amunt


 Tramitació:

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt

 

0
0
1
s2smodern

Devolució impostos, taxes i preus públics per ingressos indeguts

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmits us permet sol.licitar el retorn de l'import que correspongui d'un rebut/liquidació/autoliquidació per haver-se produït un error del seu contingut o per qualsevol altre motiu.

Qui ho pot demanar?
 El titular de l'impost, taxa o preu públic o el seu representant.
 Import: 

 Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

 La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt

 

 Documentació necessària:

 • Sol.licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat TRAMITACIÓ.
 • Persones físiques:
  Fotocòpia NIF/NIE del titular.
  Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
    -Escriptura poders.
    -Autorització per escrit signada per l'interessat.
    - Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
 • 3.- Persones jurídiques:
  Fotocòpia escriptura de constitució.
  Fotocòpia CIF empresa.
  Fotocòpia escriptura poders.
  Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
     - Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
     - NIF/NIE persona autoritzada per fer el trámit
 • Els documents que s'estimin convenients, segons el cas, en els que fonamenti la seva petició.
 • Número de compte on l' interessat desitja li sigui abonat l' import o, en el seu defecte, fotocòpia de llibreta o compte corrent on figuri l' interessat com titular o cotitular.

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 •  No hi ha normativa associada a aquest procediment.

Puja amunt


 Tramitació:

Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a: 

                                                                                                                                                                                                                                       AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

 

Puja amunt


 

 Observacions:

 

Puja amunt

 
0
0
1
s2smodern

Devolució impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet demanar la devolució de la part proporcional de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per baixa definitiva o també en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, o baixa per exportació del vehicle

Qui ho pot demanar?
      El titular del vehicl o el seu representant legal.
 Import: 

         Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

          La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt

 

 Documentació necessària:

 • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
 • Fotocòpia compulsada del rebut que sigui objecte de devolució
 • Fotocòpia del certificat de destrucció emès i segellat pel CAT (Centre autoritzat de tractament), o fotocòpia de la baixa del vehicle segellada per Trànsit o informe de Trànsit Descarrega-ho:

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

Puja amunt


 Tramitació:

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt

 

0
0
1
s2smodern