fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet comunicar a l'Ajuntament l'exercici d´una activitat compresa en l'annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Amb la presentació d´aquesta comunicació, conjuntament amb la documentació que s´estableixi legalment, acreditareu el compliment del règim d´intervenció ambiental de l'activitat.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular de l'activitat.

Quan?

La comunicació s´ha de formatlizar un cop acabades les obres i les instal.lacions necessàries.

l'exercici de l'activitat es pot iniciar de manera immediata després d´haver efectuar la comunicació prèvia i amb el benentès que la responsabilitat del seu funcionament és exclusiva de les persones titulars i tècnics que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions presentades en la comunicació.

Quan per a l'exercici de l'activitat calgui disposar d´autoritzacions sectorials, el titular ha d´haver-les sol.licitar i obtingut amb caràcter previ a la comunicació.

Import:

l'import de la taxa per a la tramitació de l'expedient es troba regulada a l'ordenança fiscal número 10.

Puja amunt


 

 Documentació necessària:

 

 • Instància: Model III-1 o bé Model III-2 (si és explotació ramadera).
 • Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietari han de ser la mateixa persona).
 • Còpia del DNI o NIF.
 • Últim rebut bancari de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé acreditacióequivalent.
 • Projecte bàsic amb memòria ambiental (Art. 52 de la Llei 20/2009) i de prevenció i seguretat en cas d'incendi (Art. 20 de la Llei 3/2010) per duplicat, signat per tècnic competent.
 • Certificació del personal tècnic competent que, si escau, ha d'ésser el director/a de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a la memòria ambiental i documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals. (Art. 52 de la Llei 20/2009).
 • Autoliquidació de la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal municipal corresponent, i si s'escau l'autoliquidació de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO).
 • Llicència d'obres (en cas que s'hagi hagut d'adequar l'establiment)
 • Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei 20/2009)

 

Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 

 

Puja amunt


 Tramitació:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents


Per a explotacions ramaderes, descarregar i omplir el següent model:

 

 Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt