fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Plenari municipal

El Ple és un òrgan de govern  integrat per tots els regidors de l´Ajuntament i presidit per l´Alcalde.

Continuar llegint

Comissió informativa prèvia al Plenari

La Comissió informativa prèvia al Plenari està integrada per tots els regidors de la Corporació.

Continuar llegint

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern integrat pels regidors nomenats per l´Alcalde.

Continuar llegint

Comissió de coordinació del Govern

Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria es considera necessària la creació d´una comissió formada pels membres de l´equip de govern amb la finalitat de coordinar les diferents actuacions municipals. Aquesta comissió tindrà caràcter complementari a l´organització municipal segons els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i tindrà les següents funcions:

  • Deliberar, amb caràcter previ, la proposta de futures realitzacions o inici d´actuacions.
  • Coordinar el funcionament i fer el seguiment de les diferents activitats municipals.
  • Informar als membres del govern de la marxa, de les incidències i el funcionament dels serveis i obres municipals.
  • Assessorar als membres del govern en la gestió de les respectives responsabilitats.

Continuar llegint

Comissió informativa prèvia al Plenari Municipal

Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria es considera necessària la creació d´una comissió informativa formada per tots els regidors de l´Ajuntament amb la finalitat que l´equip de govern informi a la resta de regidors de la corporació, dels assumptes que s´han de sotmetre a aprovació del Plenari Municipal, així com també d´informació sobre diferents assumptes d´interès municipal.

Aquesta comissió tindrà caràcter complementari a l´organització municipal segons els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Continuar llegint

Comissió especial de comptes

Li correspon l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació.

 

Continuar llegint