fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Factura electrònica

AVÍS IMPORTANT:
Obligarietat de presentació de factures electròniques a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

A partir de l'1 de gener de 2017 tots els proveïdors de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses hauran de presentar les factures en format electrònic i no s'acceptaran factures en paper, independentment del seu import. 

En aquest document informem als diferents proveïdors de l'Ajuntament què és una factura electrònica i com poden emetre-la i presentar-la a aquesta Corporació.

Què és una factura electrònica?

És un document electrònic que conté la mateixa informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Aquest document ha d'estar signat electrònicament amb un certificat digital reconegut, cosa que garanteix la seva autenticitat, integritat i li ofereix la mateixa validesa legal que una factura en paper.

Quins avantatges té la factura electrònica?

A banda de tots els efectes beneficiosos que representa pel medi ambient la reducció de l´ús del paper, la factura electrònica té, entre d´altres, els avantatges següents:

 • Possibilitat de presentar factures 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
 • Estalvi de costos de generació, enviament i emmagatzematge de factures electròniques, enlloc d'emprar el suport paper.
 • Plenes garanties en la recepció i registre de factures per part de l´Ajuntament.
 • Reducció del temps de tramesa: pràcticament és immediat.
 • Agilització dels terminis de pagament en permetre que la facturi entre abans al circuit de validació.
 • Eliminació del rebuig de factures per errors en el seu contingut. La factura electrònica és validada en el moment d'introduir-la i, és rebutjada en el cas de contenir errors.
 • Seguiment en temps real de l'estat de les factures.

Requisits previs

 • Per a poder emetre una factura electrònica cal que el proveïdor disposi d'un certificat digital vàlid reconegut per l'Agència Catalana de Certificació, on coincideixi el CIF/NIF d'aquest certificat amb el de l'emissor de la factura. Podeu consultar la relació de certificats admesos en aquest l'enllaç: https://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/
 • En cas de ser una persona física, si no es disposa d'un certificat digital, poden fer ús del seu DNI digital per a signar les factures electròniques que emetin.
 • Un altre requisit a l'hora de generar una factura electrònica és que el proveïdor ha de introduir obligatòriament la referència comptable que li haurà indicat el servei gestor de l'Ajuntament. Aquesta referència és la garantia de cara al proveïdor de l'existència de la consignació pressupostària corresponent pel seu pagament posterior. No serà admesa cap factura que no indiqui la referència comptable, les factures seran rebutjades automàticament.

Punt d'entrada de factures

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha habilitat a la seva seu electrònica l'enllaç a la bústia de lliurament de factures electròniques de l'ens. Aquest punt d'entrada és el portal e.FACT del consorci AOC. Des d'aquest portal un proveïdor podrà presentar factures i consultar l'estat de tramitació en el que es troben.
El format electrònic per a emetre factures electròniques a l'Administració és FACTURAE, segons l'Ordre PRE/2971/2007. El portal e.FACT admet aquest format però també accepta factures electròniques amb format INVOIC d'UN/EDIFACT transmeses a través de xarxes EDI amb connectivitat al servei.

Com es pot generar una factura electrònica?

Els proveïdors poden disposar de programari per a la seva gestió de factures que ja genera factures en el format Facturae, admès pel portal e.FACT. En cas que el proveïdor no disposi d'aquest programari podrà utilitzar altres eines gratuïtes que generin factures en aquest format:

 • www.facturae.es: a través de l'aplicació gratuïta Gestió de facturació electrònica que ofereix el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (www.facturae.es).
 • B2B Router (recomanat): servei al núvol que permet crear factures electròniques en format Facturae fàcilment, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-la directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT ( www.b2brouter.net/ca).

Altres solucions:

 

COM LLIURAR-LES A L'AJUNTAMENT?


Per enviar les factures electròniques a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses podeu utilitzar diferents mecanismes:


1. A través de la bústia de lliurament ubicada a la SEU ELECTRÒNICA de la web de l'Ajuntament:

FACT-ELEC1

Consulteu els manuals a:

- Manual usuari lliurament e.FACT
- Manual usuario buzón del emisor e.FACT

2. A través de les plataformes de facturació electrònica que hi ha al mercat si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.


Per a la utilització de la plataforma de les factures electròniques e.FACT, s'exigeix el codi DIR3 que en el cas de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses és el següent:


L01171674


Aquest codi el podeu informar als tres camps de la efactura: oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora.

COM CONSULTAR L´ESTAT DE LA VOSTRA FACTURA?

Accedint a la bústia de lliurament de l'Ajuntament Sant Joan de les Abadesses, entrant a la pestanya "Consulta d'estats". Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures enviades prèviament, de cara a consultar el seu estat de procés.

FACT-ELEC2

Per a consultar l'estat d'una factura heu d'informar dels següents camps: número de factura, any fiscal de la factura, NIF de l'emissor, NIF del receptor i l'import total de la factura. Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botó "Cerca" es realitza la consulta, mostrant-se l'històric d'estats pels quals ha passat la factura especificada. D'aquesta manera, si la factura s'ha lliurat i registrat correctament a l'Ajuntament, es detalla, entre d'altres dades, la informació corresponent al registre d'entrada de la factura.

Destacar que en el cas que no visualitzeu l'estat "Registrada", això indica que la factura no s'ha registrat per l'Ajuntament. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s'accepta per part de l'Ajuntament per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l'estat de "Rebutjada" i el motiu del rebuig.
Així mateix, és responsabilitat de l'emissor de les factures la consulta de l'estat de les mateixes.

 
Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ha creat aquesta secció a la seva web per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l’Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

En aquest perfil s’hi inclouen les licitacions programades en els propers mesos, les contractacions en curs, les adjudicacions provisionals i les adjudicacions definitives.

Accés a la plataforma electrònica de contractació pública.

Anys 2009 i 2010.

 

Calendari del contribuent 2019

Els períodes de cobrament de l'exercici 2018 són:

 • 1r període de cobrament:
  de l'1 de febrer al 1 d’abril  (els domiciliats al 1 de març)

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2018.

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2018.

  ·        Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

   

 • 2on Període de cobrament:
  del 15 d’abril  al 1 de juliol.

  ·        Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 7 de maig).

  ·        Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 7 de maig).

  ·        Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 7 de maig).

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 3 de juny)

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 3 de juny). • 3er Període de cobrament:
  del 16 de setembre al 18 de novembre (els domiciliats el 4 d’octubre)

  ·        Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre.

  ·        Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre.

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.

  ·        Impost sobre activitats econòmiques, IAE.

  ·        Taxa del cementiri municipal.

  ·        Taxa d'animals de companyia.

  ·        Taxa per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

   

El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat  de seu electrònica de la web de l’ajuntament:  santjoandelesabadesses.cat  o bé  el podreu passar a recollir a les oficines municipals  a partir del 15 de gener de cada any.

1r període de cobrament: de l'1 de febrer al 3 d’abril  (els domiciliats al 2 de març)

 

·        Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2017.

·        Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2017.

·        Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 

2n període de cobrament: del 16 d’abril  al 2 de juliol.

                  

·        Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 16 de maig).

·        Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 16 de maig).

·        Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 16 de maig).

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 1 de juny)

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 1 de juny).

 

3r període de cobrament: del 17 de setembre al 19 de novembre (els domiciliats el 5 d’octubre)

 

·        Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre.

·        Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre.

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.

·        Impost sobre activitats econòmiques, IAE.

·        Taxa del cementiri municipal.

·        Taxa d’ animals de companyia.

·        Taxa per l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Nota :         El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat  de seu electrònica de la web de l’ajuntament:  santjoandelesabadesses.cat  o bé  el podreu passar a recollir a les oficines municipals  a partir del 15 de gener de cada any.

Calendari del contribuent 2022

1r període de cobrament: de l’1 de febrer a l’1 d’abril (els domiciliats el 16 de març)

 • Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2021.
 • Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2021.
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

2n període de cobrament: del 15 d’abril al 30 de juny.

 • Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 16 de maig).
 • Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 16 de maig).
 • Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 16 de maig).
 • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 16 de juny)
 • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 16 de juny).

3r període de cobrament: del 15 de setembre al 15 de novembre (els domiciliats el 16 d’octubre)

 • Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre.
 • Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre.
 • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.
 • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.
 • Impost sobre activitats econòmiques, IAE.
 • Taxa del cementiri municipal.
 • Taxa d’ animals de companyia.
 • Taxa per l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Nota :

El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat de seu electrònica de la web de l’ajuntament: santjoandelesabadesses.cat o bé el podreu passar a recollir a les oficines municipals a partir del 15 de gener de cada any.

Calendari de dies inhàbils 2017

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats festius. És important tenir en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2017 i per consegüent, inhàbils:

• 6 de gener (Reis)
• 14 d'abril (Divendres Sant)
• 17 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
• 1 de maig (Festa del Treball)
• 24 de juny (Sant Joan)
• 15 d'agost (l'Assumpció)
• 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espana)
• 1 de novembre (Tots Sants)
• 6 de desembre (Dia de la Constitució)
• 8 de desembre (la Immaculada)
• 25 de desembre (Nadal)
• 26 de desembre (Sant Esteve)

NOTA IMPORTANT: De les tretze festes esmentades a continuació n'hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Més informació:

DOGC númeor 7135 de data 06/06/2016
Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig

Seran festes locals any 2017, de conformitat amb l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 29/07/2016 i, per consegüent, inhàbils:

• 22 de maig
• 12 de setembre