fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit permet l’alta, la modificació (canvi de compte corrent) o la baixa de la domiciliació bancària per als tributs i preus públics de generació periòdica, així com les contribucions especials, inclosos en el calendari fiscal.

També es pot sol·licitar la domiciliació bancària directament al banc o caixa una vegada s’ha rebut a casa l’avís de pagament de l’any en curs. En aquest cas, però, la domiciliació bancària serà efectiva pels rebuts de l’any següent.
 
L’obligat al pagament podrà ordenar la domiciliació en el seu compte corrent o d’estalvi, o en el d’un altre titular que ho autoritzi.
 
El pagament dels rebuts corresponents es realitzarà dins el període voluntari de pagament (veure calendari del contribuent)  pel sistema de domiciliació bancària.

Les sol·licituds de domiciliacions de tributs fetes trenta dies abans de l’acabament del període de pagament voluntari seran efectives l’any següent d’haver-se demanat.

 

Qui ho pot demanar?
      El subjecte passiu.
 
Quan es carrega l´import al compte corrent?
Transcorreguts aproximadament trenta dies des de l'inici del període de cobrament en voluntària,es farà efectiu el pagament, realitzant-se el càrrec de l’import en el compte bancari indicat.
 
Quines avantatges té la domiciliació dels rebuts?
1. Permet estar al corrent de les obligacions sense estar pendent dels terminis. La persona interessada s’estalvia el risc que li passi per alt la data de pagament i hagi de pagar amb recàrrecs.
2. Domiciliar el rebuts pot proporcionar la possibilitat d’acollir-se al sistema de pagament fraccionat de tributs (veure tràmit)
 
Fins quan és vigent la domiciliació bancària?
Fins que la persona interessada no comuniqui el contrari. 
Import: 

         Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

          Es fa al moment.

 Puja amunt

 

 Documentació necessària:

  • Documentació acreditativa de la titularitat del compte corrent al qual es volen domiciliar els rebuts
  • DNI / NIE ó NIF en cas de persones jurídiques

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

Puja amunt


 Tramitació:

  • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100

o també,

CONSORCI DE RECAPTACIÓ DEL RIPOLLÈS

C/ Progrés, 22
17800 Ripoll
Tel. 972700900

 


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt