TwitterFacebookYoutubeRSS

Exempció impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès   Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

El tràmit permet sol·licitar l'alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost en els casos següents:

 • Vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals, adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
 • Vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars...
 • Ambulàncies i altres vehicles destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
 • Autobusos, microbusos i altres vehicles adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou seients, inclòs el del conductor.
 • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, és a dir, vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 Kg. i que, per construcció, no poden arribar a una velocitat en pla superior a 45 km/h. projectat i construït especialment (i no només adaptat) per l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física (lletra A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per R.D. 2822/1998, de 23 desembre).
 • Vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu, tant els conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport:

-Els subjectes passius beneficiaris d'aquesta exempció, així com de l'exempció contemplada en l'apartat anterior no podran gaudir-la per a més d'un vehicle simultàniament.

-A aquests efectes, es consideraran persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

-Es mantenen les exempcions per els vehicles declarats exempts per l'aplicació de redactats de les Ordenances Fiscals d'anys anteriors. Els vehicles de persones amb discapacitat, els adaptats per a la conducció per persones amb discapacitat física i els autoturismes que tinguessin reconeguda l'exempció per l'exercici 2002 i no es puguin acollir a l'exempció sempre i quan el vehicle acompleixi els mateixos requisits que es van exigir per a la concessió de l'exempció inicial.

 • Tractors, remolcs, semiremolcs i la maquinària, si disposen cartilla d'inscripció agrícola al registre oficial de maquinària agrícola de la Secció d'Agricultura del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.
 • Vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò disposat en tractats o convenis internacionals.
Qui ho pot demanar?
      Els subjectes passius que compleixin els requisits anteriors.
 Import: 

         Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

          La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt

 

 Documentació necessària:

 • Sol.licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat TRAMITACIÓ.
 • Caldrà aportar documentació acreditativa del compliment dels requisits per gaudir del benefici fiscal (original i fotocòpia) corresponent a la cada cas (entitat titular vehicle, etc.).

  En el cas d'exempció de persones amb discapacitat la documentació a aportar és la següent:

  •  Acreditació d'un percentatge de minusvalidesa en grau igual o superior al 33% amb l'aportació de la següent documentació:

  a) Resolució o certificat de minusvalidesa de la Generalitat de Catalunya, o organisme equivalent de la Comunitat Autònoma corresponent, on especifiqui que el percentatge de minusvalidesa és en grau igual o superior al 33 per 100;

  b) O bé, resolució de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa (caldrà aportar necessàriament la resolució adoptada, no pot substituir-se per cap certificat);

  c) O bé, resolució del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. (caldrà aportar necessàriament la resolució adoptada, no pot substituir-se per cap certificat);

  d) O bé, còpia de la nova "targeta acreditativa de la discapacitat".

  • Declaració signada on s'especifiqui que el vehicle serà conduït per la persona amb discapacitat o bé serà destinat al seu transport. 
  • En els vehicles nous fitxa tècnica del vehicle. En els vehicles ja matriculats permís de circulació i, en el cas que el rebut estigui pagat, el comprovant del pagament de l'impost.

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 •  Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l´Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Puja amunt


 Tramitació:

Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a: 

                                                                                                                                                                                                                                       AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

 

Puja amunt


 

 Observacions:

 

Puja amunt

0
0
0
s2sdefault