fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència municipal per a les activitats i instal.lacions subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, pel que fa als locals, establiments o recintes oberts al públic en els quals aquestes activitats tenen lloc, amb excepció dels casos que recull l´article 124 del decret 112/2010, pel qual s´aprova el  Reglament d´espectacles públics i activitats recreatives, que resten subjectes al règim de comunicació.

 Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular de l´activitat.

Quan?

En qualsevol moment però sempre abans d´iniciar l´activitat, ja que la presentació de la sol.licitud per a l´obtenció de la llicència ambiental són requisits previs imprescindibles per poder-la dur a terme.

Temps de tramitació:

La notificació de la resolució s´ha de fer en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol.licitud.

El silenci administratiu serà negatiu.

Import:

L´import de la taxa per a la tramitació de l´expedient es troba regulada a l´ordenança fiscal.

 Documentació necessària:

 • Instància (model AR-1).
 • Còpia del DNI o NIF
 • Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietarihan de ser la mateixa persona).
 • Projecte tècnic incendis per triplicat signat per tècnic competent
 • Si s'escau, i sempre que els seus continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic referit en elpunt anterior, caldrà presentar: Memòria de seguretat, pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, de 31 d'agost.
 • Declaració responsable del titular o organitzador on faci constar el compromís de contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i de disponibilitat de la finca o local (model EP-2)
 • Documentació ambiental (sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus, vibracions i la que determini la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi).
 • Document signat pel sol·licitant de la llicència on consti el tècnic responsable (nom, adreça, titulació i habilitació professional) que certificarà que l'establiment s'adequa a la llicència sol·licitada.
 •  Autoliquidació de la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal número 10, i si s'escau l´autoliquidació de l´Impost sobre construccions, instal.lacionsi obres (ICIO).
 • Llicència d'obres (en cas que s'hagi hagut d'adequar l'establiment).
 • Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei 20/2009).

 

Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 

 

Puja amunt


 Tramitació:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt