fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Llicència de primera ocupació

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet sol·licitar la llicència de primera ocupació, que us autoritza a la primera utilització dels edificis de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d’ampliació

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica que estigui interessada a obtenir la llicència de primera ocupació de l'immoble.
Quan?

En qualsevol moment de l'any, una vegada finalitzada l'obra i abans de la utilització de l'immoble.

Import:

El que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de les llicències urbanístiques 

Termini de tramitació:

El certificat es lliurarà en el termini màxim d'1 mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

El silecnci administratiu serà negatiu.

Puja amunt


 

Documentació necessària:

  • Sol.licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat TRAMITACIÓ.
  • Certificat de final d'obra de la urbanització d'acord amb el projecte tècnic aprovat, expedit pel director facultatiu, si s'escau.
  • Certificat de final d'obra.
  • Document expedit per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya que faci constar la presentació al seu centre administratiu del certificat o butlletí d'instal·lació acreditatiu que la infraestructura comuna de telecomunicacions executada s'ajusta al projecte.
  • Justificant d'haver sol·licitat l'alta de l'impost de béns de naturalesa urbana.
  • Manual d'ús i manteniment de l'edifici, o certificat signat pel tècnic autor del projecte i del promotor de les obres en què s'acrediti que s'ha lliurat al promotor la documentació tècnica relativa al manteniment i conservació de l'habitatge.
  • Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de la taxa per a la tramitació de l'expedient.

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

Puja amunt


Tramitació: 

  • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

 

 

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt