TwitterFacebookYoutubeRSS

pla igualtat genere sant joanTot i que el principi d’igualtat és un principi jurídic universal i per tant, un dels pilars fonamentals de les comunitats democràtiques, la realitat ens mostra que encara persisteixen múltiples desigualtats de gènere i que per tant, cal articular mecanismes específics per corregir-les i garantir una igualtat, real, dels drets i de les oportunitats entre les dones i els homes al nostre municipi.

El Pla Intern d´Igualtat de gènere de Sant Joan deles Abadesses 2019-2022, aprovat per unanimitat en sessió Plenària celebrada el dia 30 d´octubre de 2019, té com a objectiu definit una estratègia per assolir la igualtat real de dones i homes en les polítiques internes de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per tal d´eliminar els estereotips i obstacles que dificulten a les dones a accedir a professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes.

Aquest pla fixa, per tant, els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques transversals que s’hauran d’adoptar, des de l’acció municipal, per a la seva consecució, així com l’establiment dels sistemes eficaços de seguiment i avaluació d'aquest, donant compliment al compromís polític i als marcs legals vigents que estableixen i regulen els mecanismes i els recursos, per fer efectiu el dret a la igualtat i la no-discriminació per raó de sexe, en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.