TwitterFacebookYoutubeRSS
La representació, el govern i l’administració de la Fundació es confien de manera exclusiva al Patronat, els components del qual són nomenats amb subjecció a allò que disposen els estatuts i de la Fundació on s'especifiquen els objecte i finalitats.
Segons l’article 23 dels Estatuts, el Patronat es composa dels següents membres, els quals podran designar una persona que els representi o substitueixi en cas de no poder assistir a les reunions o per raó dels temes que es tractin en aquestes:


  • L’Alcalde de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que presidirà el Patronat.
  • El regidor de l'àrea corresponent.
  • Un regidor de cada grup de l'oposició.
  • El Rector de la Parròquia o bé un representant designat pel Consell Pastoral.