TwitterFacebookYoutubeRSS

 

OBJECTE

La redacció del present Pla Especial té com a objecte identificar les masies i cases rurals situades en el sòl no urbanitzable del municipi de Sant Joan de les Abadesses, que per raó de llurs valors arquitectònics, històrics i paisatgístics poden ser objecte de preservació i la recuperació, i són susceptibles de re construcció o de rehabilitació El Pla Especial es redacta d'acord amb allò que disposa la Llei 2/2002 de 14 de març d'urbanisme, en els seus articles 47.3, 50 i concordants i s'emmarca en els supòsits contemplats en l'article 67.1.a. La Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme estableix (article 47.3) que per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques cal que estiguin incloses en un catàleg específic del planejament.

(...)

Per seguir llegint i consultar el pla descarrega el PDF