TwitterFacebookYoutubeRSS

TÍTOL: PLA DE REURBANITZACIÓ DE LA VILA VELLA

ANY: 2008

OBJECTE:

L'abast del pla director ha establert uns criteris bàsics pel tractament del conjunt de l'espai lliure del nucli històric de Sant Joan de les Abadesses.

L'objectiu del marc del pla director ha estat recuperar, rehablitar i potenciar l'essència urbana de la Vila Vella, fer-la aflorar, fent-la perceptible mitjançant un llenguatge arquitectònic coherent amb la història i que alhora sigui capaç de singularitzar-la d'acord amb la seva pròpia identitat forjada al llarg del temps.

A l'efecte s'ha aprofundit en aquest llegat històric per identificar aquelles potencialitats que han permès posar en relleu els valors identitaris del conjunt incidint en aquelles estructures que han ajudat a explicar de manera sintètica els elements que han confegit aquesta identitat.

Aquesta interpretació s'ha afrontat des d'un llenguatge arquitectònic apte per ser interpretat de manera concreta i concisa.

Amb aquest propòsit s'han reconegut quatre elements representatius, unes estructures clarament identificables i que han representat un testimoni viu que ha permès entendre l'evolució històrica de la Vila Vella.